top of page

Regulamin korzystania i sprzedaży usług na stronie: https://www.medycynakwantowa.com/

 

Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze strony internetowej  oraz warunki sprzedaży dostępnych Usług.

 

§1 Definicje

 1. Właścicielem strony jest Energoterapia Sp. z o.o., siedziba: ul. Pałucka 15b/10, 54-153 Wrocław, REGON: 389438150, NIP: 8943170369, adres e-mail:  info.medycynakwantowa@gmail.com

 2. Serwis - strona internetowa -  https://www.medycynakwantowa.com/ pośrednicząca między Właścicielem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Usług.

 3. Usługi: wszystkie usługi: SCIO, Energoterapia, Reiki dostępne na stronie - https://www.medycynakwantowa.com/

 4. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.

 

§2 Postanowienia ogólne

Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki poniższego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Energoterapia Sp. z o.o. ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Energoterapia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§3 Zasady korzystania z Serwisu

Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość rezerwacji Usług. Płatność za Usługi odbywa się na podstawie: formularza zgłoszeniowego. Płatność może odbyć się przelewem na rachunek bankowy, BLIK lub gotówką na miejscu. Rezerwacji można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby. Ceny wszystkich Usług znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.

 

§4 Zasady korzystania z zakupionych Usług

 1. Rezerwacja

Zgłoszenie uczestnictwa do wybranych Usług, należy zgłosić za pomocą formularza na stronie, bezpośrednio telefonicznie lub mailowo.  W przypadku rezerwacji usługi, zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej 2 godziny przed ich rozpoczęciem, Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego mailowego uzgodnienia pod adresem: info.medycynakwantowa@gmail.com

 

   2. Odstąpienie od umowy przez Użytkownika – rezygnacja z Usług.

Rezygnację z wybranych Usług, należy zgłosić mailowo pod adresem: info.medycynakwantowa@gmail.com. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, przed rozpoczęciem usługi, w terminie do 14 dni po dokonaniu opłaty, zadatek wpłacony przez Użytkownika, jest zwracany w całości. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji przez Użytkownika później niż na 14 dni po dokonaniu zakupu,  Energoterapia Sp. z o.o. zachowują prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za terapię indywidualną.

 

    3. Zmiana terminu

W przypadku odwołania usługi przez Energoterapia Sp. z o.o., właściciel zwróci wpłaconą kwotę w całości lub umówi usługę w innym wskazanym przez siebie terminie, wcześniej uzgodnionym z Użytkownikiem.

   4. Sytuacje nieprzewidziane

W przypadku wystąpienia przyczyn losowych, Energoterapia Sp. z o.o. ma prawo do zmiany terminu Usługi lub jej odwołania. W wypadku odwołania Usługi Energoterapia Sp. z o.o. informuje o tym fakcie Użytkownika. Informacja dotycząca odwołania Usługi przesyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub przekazywana telefonicznie. Energoterapia Sp. z o.o. w porozumieniu z Użytkownikiem ustala kolejny termin Usługi. Nowy termin Usługi wymaga mailowo potwierdzenia przez Użytkownika. W przypadku odwołania lub zmiany terminu Usługi i nie wyrażenia zgody przez Użytkownika na nowy termin Usługi, Użytkownik zachowuje prawo do żądania zwrotu wpłaconej kwoty.

 

§5 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Energoterapia Sp. z o.o. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Usługi.

 2. Reklamacje usług można zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Usługi.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko Użytkownika;

  2. przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.);

  3. uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji;

  4. oczekiwania uczestnika wobec Energoterapia Sp. z o.o.

 4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 21 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Energoterapia Sp. z o.o. informacji o powstałej nieprawidłowości. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przesłana mailowo.

 5. Energoterapia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu o którym mowa w §5 pkt. 2) lub jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

§6 Prawo autorskie

Wszystkie Usługi dostępne w Energoterapia Sp.  z o.o. są chronione prawem autorskim. Kopiowanie udostępnianych materiałów lub ich nagrywanie oraz przekazywanie ich osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim (ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.). Użytkownik może korzystać z zakupionych Usług na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.

 

§7 Zmiany regulaminu

Energoterapia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

 

§8 Wyłączenie odpowiedzialności

Energoterapia Sp. z o.o. nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.

§9 Oświadczenie

Niniejsze oświadczenie ma na celu wyjaśnienie stanowiska właściciela strony w kwestii  naszej roli w zakresie świadczonych usług:

Po pierwsze, jako spółka, nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez naszych klientów. Każdy klient ma pełną autonomię i wolność wyboru w zakresie swojego leczenia i terapii. Jesteśmy tu, aby dostarczyć informacje, wsparcie i usługi, które mogą być pomocne w procesie zdrowienia, ale ostateczne decyzje należą do klienta.

 

Usługi ofertowane przez  spółkę nie zastępują diagnozy i terapii o charakterze medycyny tradycyjnej i psychologii. Rozumiemy, że istnieje wiele różnych podejść i metod leczenia, zarówno konwencjonalnych, jak i alternatywnych. Oferujemy terapie uzupełniające i energetyczne i nie możemy zagwarantować całkowitego wyleczenia danego schorzenia, ani natychmiastowych rezultatów.

Zawsze zalecamy naszym klientom skonsultowanie się z lekarzem prowadzącym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Nasze usługi i terapeuci nie ingerują w tradycyjne metody leczenia, nie kwestionują opinii lekarza i nie zlecają przerwania stosowanego postępowania medycznego, a są wartościowym uzupełnieniem konwencjonalnych metod leczenia, wspomagając proces zdrowienia, redukcję stresu i poprawę ogólnego samopoczucia. 

Naszą misją jest zapewnienie wsparcia i pomoc w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowia i dobrej kondycji. Działamy zgodnie z najlepszymi praktykami i etycznymi standardami w naszej dziedzinie, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za wyniki lub skutki decyzji podejmowanych przez klientów w zakresie terapii.

Oświadczam, że zwalniam Annę Radziszewską i spółkę Energoterapia Sp. z o.o. z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku braku oczekiwanych rezultatów po przeprowadzonych zabiegach.

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 • You Tube
 • Facebook
 • Whatsapp
 • Instagram
 • Linkedin
 • Twitter
bottom of page