top of page
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy plików cookies, które stosujemy na stronie internetowej www.medycynakwantowa.com („strona internetowa”) oraz informację o ochronie danych osobowych RODO.

 1. Podmiotem, który zamieszcza informacje w urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputer, tablet, smartphone) w formie plików cookies (tzw. „ciasteczka”) i jednocześnie uzyskuje do nich dostęp jest Energoterapia Sp. z o.o., siedziba: ul. Pałucka 15b/10, 54-153 Wrocław, REGON: 389438150, NIP: 8943170369, adres e-mail: info.medycynakwantowa@gmail.com

 

Zbierane i wykorzystywane informacje o użytkownikach ograniczamy do niezbędnego minimum, które pozwala nam świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

  2. Jakie pliki cookies wykorzystujemy?

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookies, które zawierają informacje pozwalające nam dostosować treści do Twoich potrzeb, usprawnić działanie naszej strony internetowej oraz analizować ruch na naszej stronie internetowej.

W szczególności stosujemy pliki cookies na naszej stronie internetowej w celu:

 • zbierania anonimowych statystyk, dzięki którym możemy lepiej poznać oczekiwania użytkowników i rozwijać stronę internetową tak, by była jeszcze bardziej przyjazna,

 • zapewnienia prawidłowego działania wybranych funkcji strony internetowej,

 • optymalizacji strony (tj. dostosowania jej wyglądu do najpopularniejszych urządzeń),

 • reklamowym,

 • obsługi sesji użytkownika,

 • zapobieżeniu wielokrotnej prezentacji temu samemu użytkownikowi komunikatu informującego o wykorzystywaniu plików cookies przez stronę.

 

Informacja o ochronie danych osobowych: RODO

Stosownie do postanowień z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO)  Energoterapia Sp. z o.o., siedziba: ul. Pałucka 15b/10, 54-153 Wrocław, REGON: 389438150, NIP: 8943170369 informuje, że w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych:

 1. Administratorem zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Energoterapia Sp. z o.o., siedziba: ul. Pałucka 15b/10, 54-153 Wrocław, REGON: 389438150, NIP: 8943170369 (dalej Firma).

 2. Osobą pełniącą obowiązki inspektora danych osobowych w Firmie jest Anna Radziszewska, kontakt: info.medycynakwantowa@gmail.com

 3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:

  • Realizacji zleconych usług,

  • Działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku,

  • Wysyłania Newslettera bądź wiadomości SMS po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza Newsletter,

  • Tworzeniu baz danych użytkowników wyłącznie do użytku podmiotu z którym zawierana jest umowa lub podwykonawców współpracujących z Energoterapia Sp. z o.o.

  • Ulepszeniu naszej oferty,

  • W innych celach określonych w niniejszej polityce prywatności lub w regulaminie.

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa takie jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, a także podmioty świadczące usługi współpracujące z Administratorem, jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usługi,

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • w związku z realizacją wybranych usług dostępnych na stronie internetowej www.medycynakwantowa.com, w celu ich realizacji – przez okres niezbędny do ich realizacji,

 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu,

 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Pani/Pana obowiązków z nich wynikających.

 1. Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;

  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;

  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;

  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

 2. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO;

 4. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług przez Administratora, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy);

 5. Pani/Pana dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 • You Tube
 • Facebook
 • Whatsapp
 • Instagram
 • Linkedin
 • Twitter
bottom of page